Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden Dutch Outdoors B.V.

Versie 1.3 januari 2021

Artikel 1: Definities

In deze voorwaarden en de van toepassing zijnde overeenkomst wordt verstaan onder:

 1. Dutch Outdoors (de gebruiker van deze voorwaarden, hierna te noemen DO) DO, degene die in de uitoefening van haar bedrijf outdoor activiteiten aanbiedt aan dames.
 2. Vertegenwoordiger, degene die in naam van DO optreedt.
 3. Buitensport: alle sportieve of recreatieve buitensport waaraan onder begeleiding, dan wel met voorafgaande instructie, kan worden deelgenomen voor lichamelijke inspanning en avontuurlijke beleving
 4. Arrangement: door de DO bedrijf- of beroepsmatig georganiseerde of aangeboden dienst of activiteit of combinatie van diensten of activiteiten, alsmede het bieden van faciliteiten. Deze diensten, activiteiten of faciliteiten kunnen bestaan uit de verhuur of verkoop van materiaal, het verzorgen van vervoer of activiteiten, het verzorgen van (verblijfs)accommodaties(s), het geven van instructie en het (laten) begeleiden van (delen van) een programma van activiteiten.
 5. Onder begeleide arrangementen of begeleide activiteiten wordt verstaan: arrangementen of activiteiten die door een vertegenwoordiger van de DO worden begeleid.
 6. Dienst: alle handelingen ter voorbereiding dan wel ondersteuning van de uitvoering van buitensport. Hieronder wordt onder andere verstaan de verhuur dan wel verkoop van materiaal, het verzorgen van vervoer, het verzorgen van accommodatie(s), het geven van instructie en het (laten) begeleiden van (delen van) buitensport.
 7. Activiteit: door de DO bedrijfs- of beroepsmatig georganiseerde dan wel aangeboden buitensport of dienst of combinatie van buitensport en dienst.
 8. Contractant: iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die voor zichzelf dan wel ten behoeve van derden een overeenkomst sluit met DO.
 9. Deelneemster: natuurlijke persoon die daadwerkelijk aan activiteit(en) deelneemt.
 10. Overeenkomst: overeenkomst tussen DO en de contractant met betrekking tot een arrangement of activiteit.
 11. Overeengekomen prijs: de vergoeding die door de contractant wordt betaald voor de activiteit; hierbij wordt schriftelijk vermeld wat in de prijs is inbegrepen.
 12. Annulering: de schriftelijke beëindiging door de contractant van de overeenkomst, voor aanvang van de activiteit.

Artikel 2: Werkingssfeer

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen en overeenkomsten door of namens DO gedaan, tenzij hiervan uitdrukkelijk schriftelijk in de overeenkomst is afgeweken.
 2. De contractant aanvaardt de toepasselijkheid van deze voorwaarden door het aangaan van een overeenkomst met DO of het feitelijk deelnemen aan een activiteit of door het betalen van de overeenkomst prijs dan wel een deel hiervan.
 3. Bij strijdigheid van deze voorwaarden met algemene voorwaarden van de contractant prevaleren de voorwaarden van DO.
 4. DO is alleen gebonden aan de overeenkomst en/of wijzigingen daarvan en/of aanvullingen daarop, als DO deze schriftelijk heeft geaccepteerd.
 5. De overeenkomst komt tot stand bij aanvaarding van het aanbod door contractant, op het moment dat DO de boeking schriftelijk bevestigt aan de contractant.

Artikel 3: Prijswijziging

Indien na vaststelling van de overeengekomen prijs, door een lastenverzwaring aan de zijde van DO, extra kosten ontstaan als gevolg van een wijziging van lasten en/of heffingen die direct de activiteit of op de deelneemster en/of contractant betrekking hebben, kunnen deze aan de contractant worden doorberekend, ook na de afsluiting van de overeenkomst. Uiteraard binnen alle redelijkheid.

Artikel 4: Betaling

 1. De contractant dient de betalingen in euro’s te verrichten, met inachtneming van de afgesproken termijnen met DO, tenzij anders is overeengekomen en schriftelijk is vastgelegd.
 2. Om te voldoen aan de wettelijk verplichte garantiestelling maakt DO gebruik van STO Garant op al haar pakketreizen. STO Garant zal in geval van surseance van betaling of van faillissement van DO ervoor zorgen, afhankelijk van in welke fase de reis zich bevindt, dat de deelneemster haar geld terugkrijgt of de reis alsnog doorgang vindt.
 3. De betalingsprocedure. Om deze garantie te kunnen realiseren maakt STO Garant gebruik van de derdengeldenregeling van Certo Escrow B.V. Als reiziger betaal je de reissom niet aan DO maar aan de Stichting Derdengelden Certo Escrow. Certo Escrow, een bij De Nederlandsche Bank geregistreerde betaaldienstverlener, beheert deze stichting.
 4. Voor alle boekingen geldt dat de volledige reissom voor vertrek betaald dient te zijn aan de Stichting Derdengelden Certo Escrow. De reissom wordt automatisch 1 dag na afloop van de reis vrijgegeven aan DO.
 5. De betreffende gegevens en uitleg over de betaling ontvangt de contractant bij de boekingsbevestiging. Voor rechtspersonen geldt deze regeling niet, zij krijgen direct een factuur van de DO met de betalingsvoorwaarden zoals beschreven in artikel 4.1..
 6. Indien de contractant, ondanks voorafgaande schriftelijke aanmaning, haar betalingsverplichting binnen een termijn van twee weken na de schriftelijke aanmaning niet of niet behoorlijk nakomt, heeft DO het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen, onverminderd het recht van DO op volledige betaling van de overeengekomen prijs.
 7. Indien DO, danwel Stichting Derdengelden Certo Escrow, op de dag van aanvang van de activiteit niet in het bezit is van het totale verschuldigde bedrag, is zij gerechtigd de deelneemster de deelname aan de activiteit te ontzeggen, onverminderd het recht van DO op volledige betaling van de overeengekomen prijs.
 8. De door DO in redelijkheid gemaakte buitengerechtelijke kosten na een ingebrekestelling komen ten laste van de contractant. Indien het totale bedrag niet tijdig is voldaan, zal na schriftelijke sommatie het wettelijk vastgestelde rentepercentage over het nog openstaande bedrag in rekening worden gebracht.
 9. Het recht van de contractant om haar vorderingen op DO te verrekenen is uitdrukkelijk uitgesloten tenzij DO in staat van faillissement geraakt.
 10. De volledige vordering tot betaling is onmiddellijk opeisbaar indien:
  1. Een betalingstermijn is overschreden
  2. Contractant failliet is, of in surseance van betaling is
  3. Contractant of diens bedrijf wordt ontbonden
  4. Contractant als natuurlijk persoon onder curatele wordt gesteld of overlijdt.    

Artikel 5a: Annulering van een meerdaagse break

 1. Bij annulering van de overeenkomst betaalt de contractant een vergoeding aan DO.
  • Bij annulering vanaf boekingsdatum tot 90 dagen voor het plaatsvinden van de activiteit(en) is de contractant gehouden 50% van de reissom aan DO te betalen.
  • Bij annulering 90-60 kalenderdagen voor het plaatsvinden van de activiteit(en) 75%
  • Bij annulering 60 kalenderdagen en/of minder voor het plaatsvinden van de activiteit(en) is de contractant gehouden 100% van de reissom aan DO te betalen.
  • In geval van annulering door ziekte zoals COVID-19, kan geen geld worden gerestitueerd. 
 2. De vergoeding zal naar evenredigheid gerestitueerd worden na aftrek van administratiekosten van 30 euro indien dezelfde activiteit door een derde op voordracht van de contractant en met schriftelijke instemming van DO, wordt gereserveerd voor dezelfde periode.
 3. Annulering vanwege het ontbreken van de wettelijk vereiste reisdocumenten en/of eventueel benodigde medische verklaring voor deelname aan de activiteit komt voor rekening en risico van de contractant. Indien een medische verklaring benodigd is, wordt dit uiterlijk 60 dagen voor aanvang van de activiteit medegedeeld.
 4. Annulering van de overeenkomst dient uitsluitend per e-mail kenbaar te worden gemaakt, waarbij de verzenddatum als annuleringsdatum geldt. De annulering wordt definitief geacht na de ontvangstbevestiging van DO.

Artikel 5b: Annulering van een eendaagse break

 1. Bij annulering van de overeenkomst betaalt de contractant een vergoeding aan DO.
  • Bij annulering vanaf boekingsdatum tot 14 dagen voor het plaatsvinden van de activiteit(en) is de contractant gehouden tot betaling van 7,95 euro annuleringskosten. 
  • Bij annulering 7-14 dagen voor het plaatsvinden van de activiteit(en) 75% van de boekingssom. 
  • Bij annulering 0-7 kalenderdagen voor het plaatsvinden van de activiteit(en) is de contractant gehouden 100% van de boekingssom aan DO te betalen.
  • In geval van annulering door ziekte zoals COVID-19, kan geen geld worden gerestitueerd. 
 2. De vergoeding zal naar evenredigheid gerestitueerd worden na aftrek van annuleringskosten van 7,95 euro indien dezelfde activiteit door een derde op voordracht van de contractant en met schriftelijke instemming van DO, wordt gereserveerd voor dezelfde periode.
 3. Annulering vanwege het ontbreken van de wettelijk vereiste reisdocumenten en/of eventueel benodigde medische verklaring voor deelname aan de activiteit komt voor rekening en risico van de contractant. Indien een medische verklaring benodigd is, wordt dit uiterlijk 60 dagen voor aanvang van de activiteit medegedeeld.
 4. Annulering van de overeenkomst dient uitsluitend per e-mail kenbaar te worden gemaakt, waarbij de verzenddatum als annuleringsdatum geldt. De annulering wordt definitief geacht na de ontvangstbevestiging van DO.

Artikel 6: Voortijdig vertrek door deelneemster

Bij voortijdig vertrek door de deelneemster is de contractant de volledige prijs voor de overeengekomen activiteit verschuldigd.

Artikel 7: Verplichtingen van  contractant

 1. De contractant dient er voor zorg te dragen dat door de deelneemsters de door DO gehanteerde gedragen huisregels worden nageleefd.
 2. Bij een activiteit of arrangement in het buitenland zorgt de contractant ervoor dat de deelneemsters in bezit zijn van alle documenten welke in het land van bestemming verplicht zijn zoals een geldig persoonsbewijs. Indien de deelneemster wegens het gemis van een benodigd document niet aan (een deel) van de activiteit kan deelnemen is DO niet aansprakelijk.
 3. DO houdt zich het recht voor om fotografische of andere opnamen die tijdens het arrangement of de activiteit zijn gemaakt, uiteraard in overleg met de deelneemster, te gebruiken voor promotiedoeleinden.
 4. De contractant verstrekt uiterlijk ten tijde van het boeken van de activiteit(en) alle gegevens van de aangemelde deelneemster(s) die van belang zijn voor het sluiten of de uitvoering van de overeenkomst. Hiermee worden in ieder geval bedoeld: naam, adres, woonplaats, geboortedatum, telefoonnummer en e-mailadres.
 5. Om deel te nemen aan een activiteit van DO dient de deelneemster over een goede conditie te beschikken. De deelneemster vermeldt bijzonderheden die van belang kunnen zijn voor de goede uitvoering van de activiteit(en) door DO omtrent haar eigen lichamelijke en geestelijke toestand.
 6. De deelneemster is verplicht om zelf een reisverzekering af te sluiten, die geldig is vanaf de aanvang van de activiteit en voor in ieder geval de volledige reisduur.
 7. De deelneemster wordt daarnaast aangeraden om zelf een annuleringsverzekering af te sluiten met voldoende dekking voor de gehuurde materialen.
 8. De deelneemster is zich ervan bewust dat de activiteit(en) zich kenmerkt (kenmerken) als ‘avontuurlijk’ en zodanig de deelneemster zelf verantwoordelijk is voor haar gezondheid en veiligheid. DO is in geen geval aansprakelijk voor de eventuele gevolgen (bijvoorbeeld ten aanzien van de gezondheid of materiële schade) van de deelneemster.

Artikel 8: Tussentijdse beëindiging door de DO

 1. DO kan de overeenkomst met onmiddellijke ingang opzeggen: indien de contractant of deelneemster de verplichtingen uit de overeenkomst, de bijbehorende informatie en/of veiligheids- en/of overheidsvoorschriften, ondanks voorafgaande waarschuwing niet of niet behoorlijk naleeft en wel in zodanige mate dat naar de maatstaven van redelijkheid en billijkheid van de DO niet kan worden gevergd dat de (deelname aan de) activiteit wordt voorgezet.
 2. Indien DO of vertegenwoordiger tussentijdse opzegging wenst dient zij dit de deelneemster persoonlijk laten mede te delen en tevens dient zij de contractant hiervan in kennis te stellen.
 3. De contractant blijft gehouden de overeengekomen prijs te betalen. Vermeerderd met de hieruit voortvloeiende extra kosten.

Artikel 9: Wijziging van de overeenkomst

 1. Indien op verzoek van de contractant DO overgaat tot wijziging van de inhoud van de overeenkomst dan heeft DO het recht om extra kosten in rekening te brengen.
 2. Indien DO overgaat tot wijziging van de overeenkomst zal zij de contractant een alternatief aanbieden. Indien de contractant dit alternatief afwijst dan dient zij dit onverwijld aan DO te melden. De contractant heeft in dit geval recht op volledige restitutie van reeds betaalde gelden welke betrekking hebben op de niet genoten onderdelen van de activiteit of het arrangement.
 3. Een deelneemster die verhinderd is om aan het arrangement danwel de activiteit deel te nemen kan zich – na instemming van de contractant en de DO – door een ander laten vervangen onder de volgende voorwaarden:
 4. De plaatsvervangster moet voldoen aan alle aan de overeenkomst verbonden voorwaarden.
 5. Het verzoek tot in de plaatsstelling dient uiterlijk 7 dagen voor aanvang van de activiteit schriftelijk bij DO te worden ingediend.
 6. De voorwaarden van de bij de uitvoering van het arrangement en/of de activiteit betrokken dienstverleners verzetten zich niet tegen de in de plaatsstelling.
 7. Administratiekosten twv EUR 30,– zijn voldaan.

Artikel 10: Onuitvoerbaarheid van de overeenkomst

 1. DO heeft het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten dan wel te ontbinden in geval van gewichtige omstandigheden die onvoorzien en niet te verhelpen of te vermijden zijn zoals bijvoorbeeld (burger)oorlog, terreur, politieke onrust, natuurrampen, voedselschaarste, algemene stakingen, weersomstandigheden, ziektes in het reisgebied etc. DO is verplicht de contractant onverwijld en met opgaaf van redenen van de opschorting danwel ontbinding op de hoogte te stellen.
 2. DO heeft het recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden indien de lichamelijke conditie van de deelneemster naar oordeel van de DO haar ongeschikt maakt voor (verdere) deelname aan de activiteit.
 3. DO heeft het recht om de overeenkomst te ontbinden of op te schorten indien er voor een groepsactiviteit te weinig deelneemsters zijn. De contractant wordt hiervan tijdig op de hoogte gesteld, uiterlijk 30 dagen voor aanvang van de activiteit.
 4. Indien de nakoming blijvend onmogelijk wordt kan de overeenkomst worden ontbonden voor dat deel dat nog niet is nagekomen. Geen van beide partijen heeft in dat geval recht op vergoeding van de ten gevolge van de ontbinding geleden schade.

Artikel 11: Niet helemaal tevreden

 1. Indien de deelneemster een tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst constateert, dient zij deze zo spoedig mogelijk te melden zodat er een passende oplossing kan worden getroffen.
 2. Indien de klacht ter plaatse niet naar tevredenheid is opgelost kan de contractant dit, uiterlijk binnen 14 dagen na afloop van de activiteit, schriftelijk en gemotiveerd kenbaar maken aan DO.

Artikel 12: Aansprakelijkheid

DO zal bij haar werkzaamheden de zorg van een goede reisorganisator in acht nemen.

 1. DO is niet aansprakelijk voor een ongeval, diefstal of schade tenzij dit het gevolg is van een tekortkoming die aan DO is toe te rekenen.
 2. DO is niet aansprakelijk voor gevolgen van extreme weersinvloeden of andere vormen van overmacht.
 3. De contractant is jegens DO aansprakelijk voor schade die is veroorzaakt door het doen of (na)laten van de deelneemster voor zover het gaat om schade die aan deze kan worden toegerekend.
 4. Deelname aan alle uit te voeren activiteiten geschiedt uitdrukkelijk op eigen risico van de deelneemster. Onder deze activiteiten vallen in het bijzonder maar niet uitsluitend: outdoorsportclinics en tochten in het algemeen, begeleid en onbegeleid. Fietsclinics, fietstochten begeleid en onbegeleid, schaatsclinics, schaatstochten begeleid en onbegeleid, hikingtochten begeleid en onbegeleid, ski- en langlaufclinics en ski- en langlauftochten begeleid en onbegeleid.
 5. Indien de deelneemster als bestuurder deelneemt aan het verkeer dan is zij te allen tijde zelf verantwoordelijk voor het eigen rijgedrag en is zij verplicht zich te houden aan de van toepassing zijnde verkeersregels en veiligheidseisen. DO is niet verantwoordelijk voor eventuele ongevallen en materiële schade of letsel die voortkomt berokkend aan of door de deelneemster die deelneemt aan het verkeer.
 6. De contractant is aansprakelijk voor beschadiging, verlies, of diefstal van de door DO ter beschikking gestelde materialen. Deze aansprakelijkheid geldt in het bijzonder voor de DO ter beschikking gestelde fietsen. DO kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade, letsel of ongeval, berokkend aan of door de deelneemster, ten gevolge van mankementen of onvolkomenheden van ter beschikking gesteld materiaal.
 7. DO aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade ten aanzien waarvan een beroep kan worden gedaan op een reis- en/of annuleringsverzekering.
 8. DO kan slechts aansprakelijk worden gesteld voor directe schade van de deelneemster(s) die te wijten is aan schending van contractuele en/of wettelijke verplichtingen door DO. Voor zover DO zelf toerekenbaar te kort schiet en de reiziger en/of Reizigers daardoor schade lijdt en/of lijden, is de aansprakelijkheid van DO beperkt tot maximaal 3 keer de waarde van de reissom, die door deelneemster is betaald voor de desbetreffende activiteit(en).
 9. De deelneemster is en blijft zelf verantwoordelijk voor de inschatting of hij/zij in voldoendeconditie is om desbetreffende activiteiten te beoefenen.

Artikel 13: Wet- en regelgeving

 1. DO zorgt ervoor dat de activiteit(en) aan alle milieu- en veiligheidseisen voldoet die van overheidswege aan de activiteit (kunnen) worden gesteld.
 2. De deelneemster is verplicht alle bij de activiteit geldende veiligheidsvoorschriften strikt na te leven.
 3. Uitsluitend de verstrekte persoonsgegevens van de deelneemster ten behoeve van de uitvoering van de reserveringen en de financiële afwikkelingen worden geregistreerd in de administratie van de DO.
 4. Op deze overeenkomst is het Nederlands recht van toepassing.

Versie 1.3. – januari 2021 – Dutch Outdoors BV – Gevestigd te Zeist – kvk nummer 77247744 – BTW nummer NL860947397B01